Kuntavaalit Espoo

Espoon kaupunginvaltuustossa on tällä hetkellä 75 valtuutettua.

Ehdokkaat

Päivitetty 25.9.2016

Keskusta

Kokoomus

Ahtola Anitra
Airinen Jyri
Alaviiri Kaisa
Erämäja Elias
ErävuomaAsso
Hanhela Heidi
Heikkinen Hannu
Holsti Emma
Honkaheimo Jussi
Horsma Johanna
Jalonen Jaana
Jokinen Janne
KandathilShameer
Kauma Pia
Kemppi-Virtanen Pirjo
Kiijärvi Laura
Kivilaakso-Wellman Eva
Knaster Anne
Konttas Hanna
Koskinen Jussi
Kuusisto Kari
Laakso Minna
Lehtola Ville
Lempiäinen Pekka
Lintunen Kai
Markkula Markku
Metsä Kimmo
Mustakallio Kristiina
Mykkänen Kai
Mård Riitta
Männikkö Olli
Nieminen Jarmo
Oila Kimmo
Paattiniemi Johanna
Palomäki Ulla
Peltokorpi Mikko
Petriotis Christos
Ponkkala Diana
Rautio Annemari
Saarniala Tea
Solhagen Sauli
Särkijärvi Jouni J.
Tolvanen Kari
Turunen Arto
Tuure Herttaliisa
Tähtikunnas Janne
Valli Tapio
Viljakainen Paula
Virkkunen Ville
Vuornos Henrik

Perussuomalaiset

RKP

SDP

Aarnio Antti
Aarniolehto-Kotilainen Sirpa
Abdirahman Ali
Abdi Abdifitah
Aitola Minna
BazoulevaTipsu
Bazoulev Ivan
Birzoi Naser
Falkstedt Katja
Guzenina Maria
Haapajärvi Henrik
Haapsaari Helena
Habiba Ali
Heinänen Anu
Helander Mika
Helle Anu
Hellström Martti
Hentunen Mika
Hirvelä Ilkka
Hovi Hanne
Huhtala Arto
Hurskainen Kai
Hyytiä-Hallenberg Sirpa
Ihonen Miika
Juselius Johanna
Kalhori Veronica
Kallio Satu
Karjalainen Kari
Karlsson Aira
Kerola Hannele
Kivekäs Liisa
Klar-Kristola Harriet
Kopra Ville
Lahti Jukka
Lahti Minna
Lahtinen Seppo
Lassila Marita
Lehtonen Sami
Lehtikangas Heidi
Leivonen Heikki
Liljelund John
Lindroos Kristiina
Lumme Jasminiitta
Mikkilä Iiris
Muzaffarjon Khudoikulov
Nordström Toni
Norrman Ralf
Nummelin Mikko
Nurmi Ville
Nurminen-Hämäläinen Satu
Näätsaari Ari
Outinen Maria
Parisaari Ilari
Paukku Ari
Pentikäinen Aulikki
Pirkko Kuusela
Rahkonen Jarkko
Rastimo Kaisa
Rönnberg Anneli
Saikkonen Heini
Seppola Rauni
Sistonen Markku
Pekka Simpura
Suntio Hannu
Tapanainen Mauri
Tavio Tiina
Uusitalo Reino
Vainikainen Joni
Viitasalo Matti
Vilske Jukka
Vuori Merja
Värmälä Johanna
Walls Mika-Erik
Wenman Mikaela

Vasemmistoliitto

Vihreät

Arrekivi Pia
Ailus Jaana
Alanen Leena
Brunni Antti
Elo Tiina
Godhwani Yvonne
Hagerlund Tony
Halava Heli
Heino Reeta
Helenius Jani
Hertell Sirpa
Hokkanen Teemu
Hopsu Inka
Hosia Helka
Hyrkkö Saara
Ihonen Jari
Jensen Patrick
Kainulainen Antti
Karimäki Johanna
Karreinen Lari
Kasvi Jyrki
Kilpiäinen Timo
Kivelä Marko
Kopakkala Aku
Kyrölä Kimmo
Laakso Mikko
Lahti Timo
Lappalainen Jarno
Lappalainen Ville
Leppänen Teemu
Levänen Mika
Louhelainen Kirsi
Mansukoski Nina
Matikka Marjo
Meriluoto Jouni
Mikkola Merva
Nevanlinna Risto
Paatero Hanna
Partanen Henna
Puhakainen-Mattila Rosa
Saariaho Aki
Salli Päivi
Saramäki Kaarina
Siirala Maisa
Sukselainen Kasper
Tauriainen Leila
Visakova Marika
Volotinen Teresia

Lähteet:

espoonvihreat.fi/kuntavaalit-2017/
espoondemarit.fi/wordpress/
Espoon-kokoomuksen-viiskymmenta-ensimmaista-kuntavaaliehdokasta/