Kuntavaalit Helsinki

Helsingin kaupunginvaltuustossa on tällä hetkellä 85 valtuutettua.

Ehdokkaat

Tälle sivulle on kerätty joidenkin puolueiden jo nimeämiä ehdokkaita. Lista päivitetty 24.9.2016

Kokoomus

Mukhtar Abib
Sanna Aivio
Ted Apter
Tarik Ahsanullah
Michael Berner
Harry Bogomoloff
Heidi Ekholm-Talas
Merja Eklund
Ogechukuvu Eneh
Matti Enroth
Joona Haavisto
Juha Hakola
Katrina Harjuhahto-Madetoja
Perttu Hillman
Leena Hoppania
Pia Hytönen
Maritta Hyvärinen
Panu Hämäri
Minna Isoaho
Katja Ivanitskiy
Elisa Jokelin
Atte Kaleva
Arja Karhuvaara
Jarmo Kelo
Päivi Kiili-Laakko
Sirpa Kivilaakso
Tapio Klemetti
Kauko Koskinen
Terhi Koulumies
Johanna Krabbe
Heimo Laaksonen
Tiina Larsson
Juha Levo
Tuomo Luoma
Raine Luomanen
Hannele Luukkainen
Hanna Lähteenmäki
Pekka Löfman
Jukka Mattila
Otto Meri
Annukka Mickelsson
Vafa Muradli
Seija Muurinen
Matti Niiranen
Dani Niskanen
Mia Nygård
Sakari Oka
Matias Pajula
Pia Pakarinen
Jukka Pakarinen
Timo Raittinen
Tatu Rauhamäki
Risto Rautava
Laura Rissanen
Wille Rydman
Mirita Saxberg
Daniel Sazonov
Kirsi Sharma
Lauri Skön
Jonna Temonen
Hannu Timonen
Timo Tossavainen
Maarit Toveri
Laura Varjokari
Juhana Vartiainen
Maarit Vierunen
Timo Vuori

Perussuomalaiset

Ahva Tiina
Ahva Toni
Bister Krista
Ekqvist Marko
Elo Timo
Forsbäck Mikael
Forsström Toni
Hautamäki Lauri
Hirsimäki Ilkka
Hyttinen Nuutti
Johansson Erik
Junnila Markku
Kaislanen Heikki
Kanerva Seppo
Kantola Helena
Kempas Marko
Keto Jarmo
Kopra Pia
Korhonen Heikki
Kuittinen Sirpa-Liisa
Lahtiluoma Mikko
Laitinen Tiera
Landen Maria
Laukas Jari
Lehtimäki Harri
Leppäkoski Tony
Liljeblad Katja
Marttinen Teppo
Mattila Anne
Mattsson Raimo
Mäkinen Mauri
Mäkitalo Selma
Männikkö Sakari
Naakka Mikko
Nevalainen Markku
Niinistö Jussi
Niskanen Aleksi
Nyman Marja
Paussu Toni
Piilola Sari
Raatikainen Mika
Rantanen Mari
Roine Jari
Saarikangas Markku
Saarinen Erkki
Salo Tuula
Salomaa Markku
Sorja Marika
Sormo Rolf
Strandén Juhani
Säteri Anne-Mari
Tampio Tommi
Terho Sampo
Tiusanen Pekka
Turkkila Matias
Vaittinen Kari
Vesterinen-Prähky Jaana
Viding Oskar
Villo Pertti
Viteli Calle
Vuori Anne
Yang Erlin
Åman Atro
Åman Noora

Vasemmistoliitto

Zahra Abdulla
Mirja Arajärvi
Mira-Veera Auer
Maarit Fredlund
Ilpo Haaja
Mia Haglund
Aino Halonen
Merja Helle
Veronika Honkasalo
Sirkku Ingervo
Anu Järveläinen
Henrik Nyholm
Otso Kantokorpi
Tenho Kellokangas
Jouni Konttila
Hannu Koponen
Vesa Korkkula
Aura Kostiainen
Patrizio Lainá
Silvia Modig
Vili Nissinen
Jukka Pietiläinen
Ilkka Salonen
Sirpa Puhakka
Markku Saarinen
Suldaan Said Ahmed
Pertti Tanner
Elina Vainikainen
Anna Vuorjoki

Vihreät

Mian Ahmad
Alviina Alametsä
Sonja Alanko
Annika Andersson
Kasimir Baltzar
Jussi Chydenius
Sunniva Drake (sitoutumaton)
Laura Euro
Meri Haahtela
Niina Halonen-Malliarakis
Markku Hannula
Atte Harjanne
Ernesto Hartikainen
Juho Heikkilä
Kirsi Helin
Kaisa Hernberg
Mari Holopainen
Kati Juva
Juha Juvonen
Anssi Järvinen
Seppo Kankaantähti
Jessica Karhu
Emma Kari
Niklas Kaskeala
Mikko Kiesiläinen
Matti Kinnunen
Otso Kivekäs
Kasper Kivistö
Joonas Kolehmainen
Tekla Kosonen
Minerva Krohn
Katja Käppi
Ari Laamanen
Anna Laine
Pinja Lehtiheimo
Pauliina Lehtinen
Nora Lindström
Joonas Lyytinen
Kaj Magnusson
Anja Malm
Katja Mannerström
Sini Manninen
Matilda Merenmies
Nina Miettinen
Saido Mohamed
Tuula Mohamud
Elina Moisio
Antti Möller
Marianne Niemelä
Jarmo Nieminen
Touko Niinimäki
Laura Nordström
Johanna Nuorteva
Sari Näre
Maria Ohisalo
Hannu Oskala
Anni Pasanen (sitoutumaton)
Tuomas Rantanen
Leena Rantasalo
Leena Riittinen
Pauliina Saares
Ada Saarinen
Taina Saarinen
Pekka Salmi
Seppo Siika-aho
Minna Silvennoinen
Sameli Sivonen
Osmo Soininvaara
Mikko Strahlendorff
Johanna Sydänmaa
Lilja Tamminen
Pirkko Telaranta
Martti Tulenheimo
Hannu Tuominen
Tuomas Tuure
Elina Valkama
Reetta Vanhanen
Satu Vartiainen
Sanna Vesikansa
Auni-Marja Vilavaara
Petri Viglione
Vesa Virri
Pauli Waroma
Ozan Yanar
Ville Ylikahri

Lähteet:

http://www.helsinginvihreat.fi/kuntavaalit-2017/

Helsingin Kokoomus nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Kuntavaaliehdokkaamme 2017


http://helsinki.vasemmisto.fi/vahvistetut-ehdokkaat/