Kuntavaalit Turku

Turun kaupunginvaltuustossa on tällä hetkellä 67 valtuutettua.

Ehdokkaat

Päivitetty 8.10.2016

Keskusta

Kokoomus

Aaltonen Niko
Abdishakur Ali
Aholainen Anne
Alvesalo Piia
Antinluoma Iina
Azizi Muhis
Beqiri Sadri
Brandt Jerker
Elomaa Ari-Pekka
Euro Alvar
Hartiala Kaija
Hellström Aira
Hintikka Jaana
Huyen-Laukkanen Linh
Hyyppä Ville
Jaakkola Pasi
Johansén Henrik
Jämsäläinen Merja
Kallio Joonas
Kallio Juuso
Kattelus Lauri
Kauppila Josefiina
Kesäläinen Tero
Knuutila Aarne
Koski Miikka
Koskinen Satu
Koskivaara Eija
Kälviäinen Anna-Kaisa
Kärpijoki Sirpa
Laakso Sari
Lehtonen Veli-Matti
Laihinen Timo
Leppälä Terhi
Lindell Pia
Mustonen Hannele
Mäki-Tuominen Jaana
Niskanen Matti
Nordqvist Harry
Nurmi Inna
Orpo Petteri
Palmunen Laura
Palonheimo Maija
Raho Matti
Rantanen Sini
Rostedt Jethro
Ruohonen Sini
Rusi Jani
Seppälä Anna
Sirén Saara-Sofia
Suominen Joonas
Takatalo Janika
Tarvainen Essi
Tunturi Mika
Valtonen Pirjo
Vartiainen Alexis
Vierimaa Ulla-Maija
Viljamaa Tuomas
Wirén, Jutta
Vuori Santeri
Valtonen Tuomas

Perussuomalaiset

RKP

SDP

Aalto Jarmo
Ahmadi Berhan
Eklund Toni
Ekroth Hans
Elo Piia
Engblom Kaj-Olof
Flemming Tomi
Grannas Rainer
Hallbäck-Vainikka Teija
Heinonen Jyrki
Heinonen Marko
Helminen Juha
Heiskanen Anneli
Heiskanen Pilvi
Hellstén Jorma
Hildén Satu-Maarit
Ilola Mia
Kaleva Heli
Kallio Nina
Kantola Ilkka
Karinsivu Päivi
Kemppainen Miika
Keto Aleksi
Kivinen Eero
Koivusalo Mari-Elina
Lahti Mari
Lehmussaari Katja
Lehtinen Seppo
Leppänen Taina
Lindeberg-Kaukonen Noora
Lintunen Ville
Liukkonen Kenneth
Lundahn Kjell
Luojola Ilari
Luoto Sami
Maaskola Mika
Matihaldi Pia
Mäkelä Hanna-Mari
Noronen Piia
Nurmi Annika
Nurmio Timo
Ojanen Minttu
Pajula Raili
Palmu Heikki
Pietari Päivi
Peltonen Petra
Pitkäaho Iris
Puljujärvi Vuokko
Pulkkinen Mikko
Pulkkinen Risto
Pätäri Taru
Rantanen Ari
Rantanen Jussi
Roslakka Ville
Röberg Susanne
Saarinen Jaana
Saarinen Kati
Salminen Arto
Salminen Päivi
Sandell Leevi
Sinervo Marjatta
Siitonen Vilja
Silander Esa
Sirén Annika
Sonck Pentti
Sorsa Leila
Toivari Henry
Vaara Jari
Valkama Sameli
Varabyova Nastassia
Varnila Markku
Vehviläinen Tini
Vikström Matti
Virtanen Heidi
Virtanen Petri
Yousfi Oussama

Vasemmistoliitto

Abi Mosleh Maher
Ahlgren Tero
Allahmoradi Mohammadin
Akkila Ida
Andersson Li
Arikka Epe
Arosuo Heli
Backman Inkeri
Blomqvist Nana
Blomqvist Seppo
Dellinger Misha
El-khatib Amro
Graham Tanja
Haapanen Aki
Halmesmaa Anita
Hannula Eila
Heikkilä Pasi
Heino Saska
Hersi Muhiadin
Hovirinta Mirja
Huotari Teemu
Hännikkälä Noora
Issakainen Juha
Jalkanen Pia
Jormalainen Joonas
Järveläinen Jesse
Kallio Katri
Kallionpää Riitta
Karvonen Annika
Kivirauma Joel
Koivisto Velimatti
Koskinen Raino
Kunnari Tony
Kärkkäinen Jukka
Laine Jaana
Laitinen Elias
Laurell Isko
Lehtinen Antti
Lindfors Jaakko
Lindström Ilkka
Linkinen Tom
Lähteenmäki Alpo
Marttila Jussi
Mattila Tea
Merinen Susanna
Mäkipää Anna
Niemi Jyri
Norontaus Liisa
Oksanen Riikka
Pohjola Laura
Polo Tuomas
Pääkkönen Tuukka
Raekallio Eva-Liisa
Rantala Pekka
Rantanen Kaija
Rauvola Max
Rinne Pirjo
Rintala Markku
Räsänen Taimi
Salminen Jarto
Saloniemi Maisa
Sandelin Elina
Sumelius Minna
Sumell Jere
Suojama Niko
Suominen Jari
Tättilä Laura
Uusitalo Mervi
Vuotila Irmeli
Yrttiaho Johannes

Vihreät

Birstolin Anita
Gardberg Pia-Maria
Haapala Heidi
Hassan Roda
Heikkilä Jonas
Heikkinen Jussi
Heywood Alina
Holmberg Frej
Hölttä Heikki
Iho Arja
Ilvessalo Saara
Janina Andersson
Karlsson Mette
Kettunen Pekka
Koistinen Antti
Koskimies Riitta
Laaksonen Jussi
Lähteenmäki Joni
Lahtinen Rauno
Laine Kati
Lamminpää Mika
Lehtinen Emmi
Lehtinen Karoliina
Liljenbäck Tuomo
Litokorpi Julia
Lumme Riina
Mäkelä Jakke
Niemi Joonas
Niskanen Heidi
Norrgran Markus
Nylund Mona
Ollikkala Tuija
Paasivirta Olli-Pekka
Parkko Tommi
Peura Aaja
Rantanen Elina
Rantanen Tessi
Rantasuo Anna
Ratilainen Niina
Saanisto Mari
Sarlund Katri
Sillanpää Emil
Simonen Tuukka
Surakka Jukka
Systä Kati
Teemu Ellä
Tommola Marja
Tuomola Arto
Ukontuli Anja
Vahala Tatu
Väisänen Jukka
van Ooik Tapio
Väyrynen Tommi
Vornanen Jukka
Vuohu Meri
Walliander Haron
Wessman Kukka-Maaria
Wolfgang Hirsch

Lähteet:

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017


http://www.turunvasemmisto.fi/
http://www.turunvihreat.fi/index.php/component/content/article/25-ajankohtaista/280-2016-09-03-11-52-17